Isikuandmed ja privaatsuspoliitika

Isikuandmed ja privaatsuspoliitika.

Käesolevad Liha UÜ andmekaitsetingimused (edaspidi nimetatud kui „Tingimused“) on koostatud kehtiva Eesti Vabariigi  seadusandluse ja Euroopa Andmekaitse Üldmääruse kohaselt („AKÜM“ või General Data Protection Regulation nr 2016/679). Nimetatud Tingimused kehtivad kõikidele Liha UÜ teenuste kasutajatele. Tingimuste eesmärgiks on anda asutuse klientidele ja kasutajatele andmekaitse alane ülevaade isikuandmete kasutamise reeglite ja andmekaitse kohta Liha UÜ poolt.

Isikuandmed ja nende töötlemine.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed jms. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed nn eriliigilised isikuandmed ehk delikaatsed isikuandmed, milleks on muu hulgas inimese tervist puudutavad andmed. Samas isikukoodid on tavalised isikuandmed ja nende kasutamisele ei ole seatud rohkem piiranguid kui näiteks inimese nime või sünniaja kasutamisele.

Statistilisi andmeid ei loeta isikuandmeteks juhul, kui puudub võimalus üheselt tuvastada füüsilist isikut, keda need andmed puudutavad.Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. Liha UÜ kui toidudiagnostikuteenuse osutaja töötleb kehtiva kokkuleppe olemasolul isikuandmeid, sealhulgas täisnimi, sünniaeg või isikukood, elukoha aadress, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, terviseandmed ehk näiteks, kui olete registreerinud ennast toidudiagnostiku vastuvõtule, siis lähtume seadusest ja kliendiga kokkuleppel tulenevast õigusest andmetele juurdepääsuks. Isikuandmete töötlemisel lähtume muuhulgas minimaalsuse põhimõttest, mille kohaselt piirdume andmete kogumisel ja kasutamisel ainult sellega, mis on vajalik andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks.

 Liha UÜ kogub ja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Lepingu täitmiseks (AKÜM art 6 ( 1 ) ( b )) osutamaks klientidele teenuseid vastavalt kliendi ja asutuse vahel sõlmitud lepingule sh vastuvõtule registreerimisel edastatud isikuandmed;

õigusaktist tulenevate kohustuste täitmiseks (AKÜM ), sealhulgas tööõigusalaste töötajate õiguste tagamiseks.

Vastuvõtule registreerimisel loetakse leping toidudiagnostiku teenuse osutamiseks sõlmituks.

 Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

võtate ühendust meiega, soovides broneerida endale või oma lapsele/hooldatavale aega Liha UÜ teenuseks. Tulete toidudiagnostiku vastuvõtule – töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas terviseseisundit puudutavaid andmeid tervisliku seisundi hindamiseks ning haiguse või vigastuse väljaselgitamiseks. Kõikide meie teenuste loetelu ja täpsemad kirjeldused on leitavad toidudiagnostik.ee

Teie alaealine laps/hooldatav tuleb toidudiagnostiku vastuvõtule – töötleme Teie isikuandmeid, et kontrollida Teie seotust laps/hooldatavaga. Edastame Teile kui  vanemale/hooldajale terviseseisundit kajastavaid andmeid krüpteeritult, välja arvatud juhul, kui seaduslikel alustel on andmete edastamine keelatud;

Kui saadate meile teabenõude, kaebuse või ettepaneku  – kasutame Teie isikuandmeid kaebuses või ettepanekus toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata ainult teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame Teid sellest.

Kui kandideerite meile tööle – lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et kandidaadi soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata.

Kirjavahetus ja dokumentide väljastamine

Delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele krüpteeritult e-posti teel või tähitud postiga. Kõik meile paberkandjal saabunud kirjad registreeritakse Liha UÜ dokumendihaldussüsteemis. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada teabenõue. Teabenõude saamisel vaatab Liha UÜ üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks puudub taotlejal õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente seaduses sätestatud ulatuses kolmandatele isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida. Enne dokumentide väljastamist tehakse kindlaks seadusliku aluse olemasolu, tuvastatakse päringu teinud isik ning dokumentide edastamine või neile juurdepääsu võimaldamine dokumenteeritakse. Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitatakse üldjuhul viis aastat, pärast mida dokumendid hävitatakse. Meil on õigus isikuandmeid säilitada kuni lepingust või seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Kogutud isikuandmetega seotud õigused.Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

-kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
-takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
-raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
-ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist;
-on vastuolus seadusandlusega.

Päringute, taotluste ja kaebuste esitamine

Kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi või Teil on seoses isikuandmete töötlemisega seonduvad päringud, taotlused, kaebused võite neid edastada e-posti aadressil info@esitaomamaitse.ee ning tavaposti aadressil (Toominga,Nurme küla,Tori vald,Pärnumaa).

Isikuandmete töötlemisega seonduvad kaebused on võimalik esitada ka Eesti Andmekaitseinspektsioonile e-posti aadressil info@aki.ee (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129).

 Andmekaitsespetsialist Liha UÜ  on Christian Lumiste